Poesie dedicate a Franceschino Satta

 

Campione intro de campiones

 

Tres Sattas in Nùgoro b’at naschidu,

tres campiones in sa literatura.

Su primu s’italianu at preferidu.

Su de tres a sa prosa at postu cura.

Ma Frantzischinu Satta au cuntzepidu

in sardu poesia un’ermosura

in limbazu sonante e coloridu,

unu cantu ditzosu ’e sa natura.

Sa Sardigna l’at connotu e pretziadu

pro versos chi l’essiant dae coro,

in d’onzi bidda chircadu e premiadu.

A bantu mannu ti restat Nugòro,

sende chi l’as ecante trascuradu,

est Frantzischu brillante che oro.

 

 

Rigas de oro

 

Dami, Rosalba, chimbe rigas d’oro

ca b’iscribo s’armonia zeniale

de su poeta sardu universale

ch’est de totu Sardigna unu tesoro.

Galu lu tenzo bibu intro su coro

e l’intendo cantande naturale

su versu suo bellu musicale

chi tinnit e brillat che prenda ’e oro.

Ascurta, a sa muda, como in su gurutu

de Santu Predu l’intendes colande;

si pesat de Frantziscu su murmutu :

Est s’urtima cantone ch’est cantande

a boche arta, sonante che mutu

a Nugoro e nugoresos salutande.

 

(Mario Sanna)