Mama mea m’aìa datu po’ un’attempada a una nipote (fiddola de soredda) chi abitaìa a Portu Santu Paulu.

E chini, una mani - era Carassale - , la sorrastra m’a dittu :

- Adelì, munda la camera…

Ajo mundatu, picco chidd’alga e ci la boco a fora.

Cando so iscita (lu sole era nascendi) agio vistu una femina istendende.

Era piddendi li fascioli. Bi nd’aìa tre, istesi, e unu l’aìa in manu e l’altu muntuneddu.

Aju dittu a sorrastra:

- Antò , ca bi stà a derettu, in chissa casa?

- No…no…soli semo. No aemo a nisciunu.

No m’è venutu in mente de dini :

- E chista femina che è istendende li panni?

Chist’anima no a volutu ch’io sia scoppiatu e…m’a smemoratu!

All’anno in puntu , mi soco ammentada ch’issa non dia stà una femina bia pelché non vi n’aìa paltujana. Era calchi anima penitente…

La patujana chi mori in lu paltu , dici che dee fa penitenza …si no, li sani dene fà chistu:

Una camicia di la molta deini tenella un annu, unu mese e una dì…bagnalla e la deni sciuccà e, innanzi a la petra o innanzi a la manu, li deini dà tre colpi.

 

(Contos de tzia Adelina Amadori)