Babbai Sisinne e babbai Ziccheddu erano turrende da Brunella e so passati ne lu campusantu de Santu Predu.

Candu erana a la "Ena de li catteddi", in Malamoŕ (abali c’è unu pontareddu), babbai Ziccheddu, ch’intendia sos mortos , a dittu:

- Compare Siś, currima a candu podima ca so uscendi li morti!

- E tu l’intendi?

- Eo l’intendo!

- Eo no intendo nudda!

- Ma eo l’intendo! Currimo a cantu podimo!

Attaccana a curŕ…

Unu intendia e l’atteru no intendia.

Babbai Sisinne non intendia nudda, ma sa paura l’áa!

Chisti morti so torrati indareto ca b’aia unu muru e non lu sáana brincà…

 

(Contos de tzia Adelina Amadori)