A un’anzelu

 

 ( A frade meu, Paulu )

 

 

 

Non ti chi ses andau…

Tue ses bolau

-prus liberu  ’e su bentu-

a firmare su tempus.

E su tempus

abbellu abbellu s’est firmau

…e intinghet de frina

sa caminera mea.

S’affranzu  ’e sa terìa

mi fachet cumpannia.

Su gravellu

pimpirinau  ’e chelu

isparghet s’alinu durche

e m’accasazat.

Hapo intesu

toccheddare a su coro…

Ses torrau!