Sempere iscia a recammi li capreddi da lu Contiddoni.

La dini era bedda. Eo deìa andani e torrà subito c’haia de mungilli e haia de allattà li capritti.

Cando soco arriata a unu celtu puntu , chisti capreddi si ribellana, s’imbizzarrigini , attaccana a currì, ci alzani in d’una muntagna, la più aspra chi aemo in Ludduì.

Curri che curri, ci passani tutti li rocchi.

Ero unu pocu agitata e no’ era possibile d’avè paura.

Li capreddi arrivana a lu muru chi cunfinà da una tanca all’alta.

E li capre ci sun brincate!

Eo soco alzata a lu muru e vigio…una faccia manna – Deu alde! – chi haia lu pizzu e paria chi haia unu cappucciu tottu ruju in capu…

Eo aju dittu:

- Chistu , si nd’est veru chi esisti, è lu demoniu!

Issu mi vigiulà chin cudd’occhi maturi.

- Uui! mamma mia!- ahu dittu – abali ci brincu!

Ci so brincata, a lu male a lu peju.

Più andaia vicina, più mi si vigiulai…

- Ah – aju dittu – devo scoprì cosa sì!

Era…unu chelu ’e ranzòlu! E vaia una ventina ’e codiluci (poveri animalucci!), e iddi faccìana tottu custu : la cara de una pessona!

Cando mi soco avvista chi no era lu demoniu, mi songo ancuraggiata , e torrata so a casa…

 

(Contos de tzia Adelina Amadori)